Školní poradenské pracoviště

Pracovníci:

 • Gregorová Marie – speciální pedagog
 • Lohniská Irena – zástupkyně ředitele
 • Kovářová Ilona – zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
 • Bazger Petr – metodik prevence
 • Odl Martin – ředitel školy, výchovný poradce
 • Šimonová Jana – vedoucí asistentů pedagoga

Neváhejte se kdykoliv obrátit na členy Školního poradenského pracoviště, rádi Vám pomůžeme a poradíme v těchto situacích:

Školní speciální pedagog – Mgr. Marie Gregorová (konzultační hodiny středa 9:45 – 10:30)

 • Poskytuje individuální konzultace při zhoršení výsledků vzdělávání, při poruchách učení
 • Poskytuje individuální konzultace při problémech s učením
 • Spolupracuje při tvorbě IVP
 • Spolupracuje s rodiči a pedagogy
 • Zajišťuje doučování nebo jakoukoliv další pomoc v souvislosti s učením
 • Pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (diagnostika, zjištění hlavních problémů žáka, vzdělávací, kompenzační a stimulační práce)
 • Realizuje hodiny reedukace
 • Spolupracuje s odbornými institucemi (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra)
 • Koordinuje ve spolupráci s vedoucí asistentů pedagoga práci asistentů pedagoga
 • Spolupracuje s odbornými institucemi (SEMIRAMIS, s odbory sociálních věcí, oddělení sociální prevence, úřad práce atd.)

Školní metodik prevence – Mgr. Petr Bazger (konzultační hodiny čtvrtek 11:45 – 12:20)

 • Tvoří a realizuje Školní preventivní program
 • Organizuje akce zaměřené na prevenci rizikových forem chování
 • Řeší nevhodné formy chování žáků školy
 • Poskytuje základní krizovou intervenci
 • Spolupracuje s rodiči
 • Spolupracuje s třídními učiteli
 • Pracuje s třídními kolektivy v rámci primární a sekundární prevence

Výchovný poradce – Mgr. Martin Odl (konzultační hodiny pondělí 14:00-15:00)

 • Poskytuje kariérové poradenství
 • Tvoří a realizuje Plán výchovného poradenství
 • Realizuje individuální konzultace (chování, prospěch, školní a osobní problémy)
 • Poskytuje poradenství žákům, zákonným zástupcům a učitelům
 • Individuálně pracuje se žáky v případě řešení osobní, rodinné či školní situace
 • Spolupracuje s odbornými institucemi (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, oddělení sociální prevence, úřad práce atd.)
 • Poskytuje žákům psychologickou podporu v oblasti osobních, vztahových i rodinných problémů
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram