Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018


Informace k zápisu  |  Podmínky přijetí  |  Žádost o přijetí  |  Žádost o odklad


Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018

Termín zápisu: 19. dubna 2017

Čas: 15.00 – 18.00 hod dle rozpisu (rozpis k dispozici v MŠ – tel.: 494377356 p. Čestická)
S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce, žádající o odklad povinné školní docházky s sebou v den zápisu 19. 01. 2017 donese: žádost o odklad povinné školní docházky, doporučení PPP poradny či speciálního centra, doporučení k odkladu – dětský lékař, klinický psycholog.


Zápis k povinné školní docházce školní rok 2017 / 2018
konaný 19. 04. 2017 od 15.00 hod. do 18.00 hod.

Podmínky přijetí žáků k povinné školní docházce.
Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce ve škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Počet žáků, které je možné přijmout.
60 žáků.

Formální část – podání žádosti.
Neformální aktivita – rozhovor, recitace básně, zpěv písně. Aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte (určení počtu, rozlišení tvarů a barev). Prostorová orientace nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za. Sebeobslužná činnost – zavázání tkaničky, zapínání knoflíků, zipů. Ukládání věcí do pouzder, desek – manipulační činnost.
Délka 20min.


Několik informací o škole

Škola vyučuje 1. až 9. ročník podle školního vzdělávacího programu Základní škola „Ruce slouží k práci, hlava k přemýšlení“.

Žákům poskytujeme základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy jednoho cizího jazyka a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Důraz škola klade na mimoškolní aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: jazykový, přírodovědný kroužek, keramický a výtvarný, pro pohybové aktivity florbal, sporťáček, logické hry. Ve škole je zajišťována speciálně pedagogická péče. Vyučující se věnují, jak žákům s výukovými problémy, tak žákům nadaným.

Pro žáky zajišťujeme plaveckou výuku, lyžařský kurz. Projektové dny, pravidelným projektem je týden nazvaný – Poznej svůj region. A další aktivity.

Školu navštěvuje 271 žáků, kteří chodí do 13 tříd.

Školní družina má 3 oddělení, které navštěvuje 81 žáků (1. až 3. Třídy, volná místa doplňují přednostně dojíždějící žáci 4. a 5. třídy, poté ostatní žáci 4. a 5. ročníku).

Škola vyučuje anglický, německý jazyk a ruský jazyk.

Ve škole pracuje 35 učitelů (včetně ředitele školy a zástupců, z toho na 1. stupni vyučuje 13 učitelů a na 2. stupni 22 učitelů), 3 vychovatelky školní družiny a 7 hospodářsko technických pracovníků.


Výuka v 1. třídě

Učební plán 1. třídy
Český jazyk – 9 hodin
Matematika – 4 hodiny
Prvouka – 2 hodiny
Hudební výchova – 1 hodina
Výtvarná výchova – 1 hodina
Praktické činnosti – 1 hodina
Tělesná výchova – 2 hodiny

V první třídě lze vyučovat jednotlivým předmětům v blocích, menších časových celcích než jedna vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat, ale při zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty.

Vyučování v 1. třídě začíná v 7.45 a končí zpravidla v 11.20 hodin.


Školní družina

Ve škole pracuje školní družina. Školní družinu mohou navštěvovat podle zájmu rodičů žáci první třídy.

Pracovní doba školní družiny Po, St. od 6.00 do 16.30 hodin, Ut, Čt, Pá od 6.00 do 16.00 h.

Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku 2017/2018 u vychovatelky školní družiny.

Učebnice žáci prvního ročníku obdrží. Sešity si podle seznamu přinesou druhý školní den žáci. Výtvarné potřeby žákům hradí zřizovatel 1000 Kč. Seznam je vždy zákonným zástupcům k dispozici.

Do školy Vaše dítě potřebuje pevnou obuv, na hodiny tělesné výchovy, tepláky, tričko, sportovní obuv do tělocvičny – to vše v sáčku či tašce.

Každý prvňáček dostane přidělenou šatní skříňku, kam si ukládá osobní věci.
Základní škola pro Vás a děti připravuje zábavné odpoledne nazvané Zápis na nečisto. O termínu konání Vás budeme včas informovat.

Na další spolupráci se těší všichni pracovníci Základní školy a mateřské školy Častolovice.

Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram