Informace o zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milé děti,
prázdniny pomalu končí. Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021 ve škole.

1.třída

1. září – 7:45 – rodiče žáků přivítá a pozdraví místostarosta městyse Častolovice Bc. Miloš Tichý společně s ředitelem školy Mgr. Martinem Odlem.

2. a 3. září – 7:25 – 9:25 – úvodní hodiny


2. – 9. třída

1. září – zahájení školního roku v kmenových třídách, ukončení prvního dne bude v 9:00 hodin

2. září – 1. a 2. vyučovací hodinu proběhnou třídnické hodiny, následuje výuka dle rozvrhu

Konec vyučování pro:

2.- 5. třídu bude po čtvrté vyučovací hodině (11:25)

6.- 9. třídu bude po páté vyučovací hodině (12:20)


Od 3. 9. výuka začíná a končí dle rozvrhu tříd.

Školní družina bude v prvním týdnu pro 1. – 5. ročník v provozu do 16:00 hod.

Těšíme se na Vás.


Informace týkající se provozu školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid -19.

1) Informace k dodržování hygienických pravidel:

Před vchody do budovy školy (hlavní, z dopravního hřiště) žáci dodržují pravidlo neprolínání tříd.

Do školy vstupují žáci s nasazenou ochranou úst a nosu (respirátor, certifikovaná rouška) a podle následujícího rozpisu:

častřídavchod
7:251.Ahlavní vchod
7:252.A, 3.Adopravní hřiště
7:357.A, 7.Bdopravní hřiště
7:359.A, 9.Bhlavní vchod
7:408.A, 4.Ahlavní vchod
7:406.A,6.Bdopravní hřiště
7:455.Adopravní hřiště

V šatnách se žáci urychleně přestrojí a přecházejí ve stejné skupině do třídy.

Ve společných prostorách (šatna, chodba, WC) platí povinnost mít zakryté dýchací cesty.

Testování žáků proběhne ve třídách 1. září, 6. a 9. září.

2) Testování žáků ve školách září 2021

Testování nepodstupují žáci, kteří splní a doloží podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převléká se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, používá hygienické zařízení určené školou pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test, v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Při testování budou použity Genrui BioTech testy.

Instruktážní video AG testy Genrui

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných negativně testovaní mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné třídě).

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu.

Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, v jeho doprovodu žák opustí školu, jinak vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

Postupy dle výsledku testu !!!
Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu. Škola vydá zákonnému zástupci pozitivně testovaného žáka potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině se žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytuje žákům studijní podporu na dálku.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Pokyny mohou být aktualizovány dle změn vyhlášených nadřízenými orgány.

Pokud budete cokoliv potřebovat, neváhejte se na školu obrátit prostřednictvím třídních učitelů.

Mgr. Martin Odl – ředitel

Aktualizováno: 1.9.2021 — 11:53
Základní škola a mateřská škola Častolovice © 2021
Facebook
Instagram